:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

 

โรงเรียนวัดอิสาณ

 

นายนิมิต  วิลาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน   วัดอิสาณ

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

6

8

14

นางสาวฐานิตา ทันไธสง

อนุบาล 3

8

7

15

นางสาวฐานิตา ทันไธสง

รวมอนุบาล

15

15

29

 

ประถามศึกษาปีที่ 1

8

0

8

นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสง

ประถมศึกษาปีที่ 2

10

3

13

นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสง

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

8

12

นายมิตรวันชัย วัดไธสง

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

9

13

นายเรืองไชย อุดไธสง

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

9

17

นางสาวจุฑากาญจน์  พงษ์ชนะ

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

7

15

นายชำนาญ แฟมไธสง

รวมประถมศึกษา

41

36

77

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

56

51

106

 

 

      ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน

                       ผอ.                         1   คน

                       ข้าราชการครู             5   คน

                       พนักงานราชการ        1    คน

                       ครูพี่เลี้ยง                 1    คน

                       ครูธุรการ                  1    คน

                       นักการภารโรง           2   คน

                           รวม                   11   คน

 

โดยมี นายนิมิต วิลาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัดอิสาน