:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

 

 

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์

 

นายสิทธิพร  ธรรมรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

2

4

6

นางบุศรินทร์ แพนแก้ว

อนุบาล 2

9

13

22

นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์

อนุบาล 3

13

10

23

นางนภัสร เทียมไธสง

รวมอนุบาล

24

27

51

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

8

14

นางพิศมัย แสงสุนานนท์และนายเดชา พลทม

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

6

18

นางสาวพัชรี พลายงามและนายประภาส มากพูน 

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

13

23

นางสาววิวา พนาจันทร์  

ประถมศึกษาปีที่ 4

11

8

19

นางสารภี เผือกเอี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 5

15

10

25

นายพานนท์ การะจักร์

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

11

19

นายจรัญ จันทวงษ์และนางฤทัยรัตน์ บุญอินทร์ 

รวมประถมศึกษาปีที่

62

56

118

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

15

29

นางสมร สระทองหลางและนายเจษฎา ศรีละบุตร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

14

8

22

นายเพชรฎา พรไธสงและนางสาวธิดารัตน์ ตาเมือง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6

11

17

นายปิยะพงษ์  สมศรีและนางอ้อมเดือน  เเสนศึก

รวมมัธยมศึกษา

34

34

68

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

120

117

237

 

 

         

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน

                       ผอ.                         1    คน

                       ข้าราชการครู             16  คน

                       พนักงานราชการ         3    คน

                       ครูพี่เลี้ยง                  1    คน

                       เจ้าหน้าที่ธุรการ          1    คน

                       นักการภารโรง            1    คน

                            รวม                    23   คน

 

โดยมี นายสิทธิพร  ธรรมรักษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสุคันธารมย์