ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
2,325
เดือนที่แล้ว
2,257
ปีนี้
11,397
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
22,418
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

  1. นายอมร        แตบไธสง                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
  2. นายหนูกัน     เตยไธสง                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
  3. นายอดิศร       สีวันทา                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
  4. นายบุญลือ      แตบไธสง                เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

บ้าน/หมู่ที่

หมายเหตุ

นางนุชจรีภรณ์ ตราดไธสง

บ้านแดงใหญ่       หมู่ที่ ๑

 

นายสุรพล       สีมา

บ้านหนองไผ่       หมู่ที่ ๒

 

นายศักดา       สกุลสอนวิภา

บ้านโคกสะอาด    หมู่ที่ ๓

 

นายณรงค์       ไวไธสง

บ้านโศกนาค       หมู่ที่ ๔

 

นายสมศักดิ์    กาลไธสง

บ้านเป้าพัฒนา     หมู่ที่ ๕

 

นายชวน        แพงสาย

บ้านอีเม้ง           หมู่ที่ ๖

 

นางสุปราณี    เดชไธสง

บ้านหนองจิก      หมู่ที่ ๗

 

นายถาวร      ต้ายไธสง

บ้านหนองจิก      หมู่ที่ ๘

 

นางวรรณา     สิงห์วิเศษ

บ้านหนองหัวหมู  หมู่ที่ ๙

 

            

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  ๔ สำนัก/กอง)

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

๑.  สำนักงานปลัด

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. หัวหน้าสำนักปลัด 

๔. นักทรัพยากรบุคคล 

๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๗. นักพัฒนาชุมชน

๘. นักจัดการงานทั่วไป

๙. นิติกร

๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ (๓)

๑๑. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๒. นักวิชาการสาธารณสุข (ว่าง)

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ

    ๑. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

    ๒. พนักงานขับรถยนต์

    ๓. พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา

 

-  พนักงานจ้างทั่วไป

     ๑.  คนงานทั่วไป

     ๒.  คนครัว

    
- พนักงานจ้างเหมาบริการ (๑๐) 

๒.  กองคลัง

1. ผู้อำนวยการกองคลัง 

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี

๓. นักวิชาการคลัง

๔. นักวิชาการพัสดุ

๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๖. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 -  ลูกจ้างประจำ

 ๑. นักวิชาการเงินและบัญชี 

 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

๓. กองช่าง

1. ผู้อำนวยการกองช่าง (ว่าง)  

2. นายช่างโยธา  

 

 

 

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

๔.  กองการศึกษา

1.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

2.  นักวิชาการศึกษา

๓.  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง)

๔.  ครู  จำนวน  2  ตำแหน่ง

 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   ๑.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (๑)

-  พนักงานจ้างทั่วไป

   ๑.  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (๒)