ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
2,325
เดือนที่แล้ว
2,257
ปีนี้
11,397
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
22,418
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

๑.สภาพทางสังคม

๑.๑ การศึกษา

     -  โรงเรียนประถมศึกษา                                ๒              แห่ง

     -  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)          ๑               แห่ง

     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   ๒               แห่ง

๑.๒ สาธารณสุข

      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               ๑               แห่ง

            -  อสม.                                                        ๙              หมู่บ้าน  

๑.๓ อาชญากรรม

        องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุอาชญากรรมวิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทการขอความร่วมมือไปยังผู้นำการขอกำลังจากตำรวจผู้นำอปพร.เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้           

๑.๔ ยาเสพติด

        ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่มีผู้ที่ติดยาเสพติดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่ามาก และยังพบว่ามีผู้ค้าในพื้นที่ด้วย การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

๑.๕ การสังคมสงเคราะห์

            องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

            (๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

            (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

            (๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ

            (๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

            (๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

            (๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.       

            (๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

            (๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

            (๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

                    ประชาชนในตำบลแดงใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งมี  ศาสนสถาน  ๖ แห่ง ดังนี้

                       ๑. วัดอิสาณ                            ตั้งอยู่ที่  บ้านแดงใหญ่    หมู่ที่  ๑

                       ๒. วัดหนองไผ่น้อย                  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองไผ่     หมู่ที่  ๒

                       ๓. วัดบ้านโคกสะอาด               ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่  ๓

                       ๔. วัดบ้านโศกนาค                  ตั้งอยู่ที่  บ้านโศกนาค     หมู่ที่  ๔

                       ๕. วัดสุคันธารมย์                     ตั้งอยู่ที่  บ้านเป้าพัฒนา   หมู่ที่  ๕

                       ๖. วัดใหม่สามัคคีธรรม             ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนเห็ดไค  หมู่ที่  ๘

๑.๗ ประเพณีและงานประจำปี

                       -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                           ประมาณเดือน   มกราคม

                       -  ประเพณีทำบุญเบิกบ้าน                       ประมาณเดือน   พฤษภาคม

                       -  ประเพณีวันสงกรานต์                           ประมาณเดือน   เมษายน

                       -  ประเพณีบุญบั้งไฟอ่างท่าเสียว              ประมาณเดือน   พฤษภาคม

                       -  ประเพณีบุญข้าวสาก                            ประมาณเดือน   กันยายน

                      -  ประเพณีลอยกระทง                               ประมาณเดือน   พฤศจิกายน

                      -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา         ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม 

                      - ประเพณีบุญผะเหวด                                ประมาณเดือน   มีนาคม

                      - ประเพณีบุญข้าวจี่                                    ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์

๑.๘ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย

                      ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน

๑.๙ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                ในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรม ในช่วงที่หมดฤดูในการทำนาก็จะมีกลุ่มแม่บ้านทำผ้าไหม ของที่ระลึกก็จะเป็นในส่วนของผ้าไหม ผ้าฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ เช่น

๑. ผ้าไหมมัดหมี่                            

๒. ผ้าห่ม                         

๓. ผ้าขาวม้า

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

            ๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตรหรือ ๒๘,๗๕๐ ไร่  แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ ๑ บ้านแดงใหญ่ หมู่ ๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ ๓ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๔ บ้านโศกนาค หมู่ ๕ บ้านเป้าพัฒนา หมู่ ๖ บ้านอีเม้ง หมู่ ๗ บ้านหนองจิก หมู่ ๘ บ้านโนนเห็ดไค  และหมู่ ๙ บ้านหนองหัวหมู

ตารางแสดง   รายชื่อผู้นำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

บ้านแดงใหญ่

นายเสน่ห์       วิทย์ประศาสตร์สุข

 

บ้านหนองไผ่

นายสมพงษ์    ทันไธสง

 

บ้านโคกสะอาด

นายไตรทศ     นมัสสิลา

 

บ้านโศกนาค

นายสุรธัช        ไวไธสง

 

บ้านเป้าพัฒนา

นายโกสุม       มนัสสิลา

กำนันตำบลแดงใหญ่

บ้านอีเม้ง

นายผล          แตบไธสง

 

บ้านหนองจิก

นายสาคร       ทูลไธสง

 

บ้านโนนเห็ดไค

นายพายุภัทร์   ช่างเหล็ก

 

บ้านหนองหัวหมู

นายสุพจน์       เดชไธสง

 

 

                 ๒.๒ การเลือกตั้ง

                  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ มีทั้งหมด  ๙  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารท้องถิ่น ๒,๕๙๓ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๓,๔๘๑   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๔๙  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ประชากรของตำบลแดงใหญ่

  ประชากรทั้งสิ้น  ๔,๖๘๙   คน  แยกเป็น  ชาย  ๒,๒๙๗ คน  หญิง  ๔,๖๘๖ คน  จำนวนครัวเรือน   ๑,๑๙๓ ครัวเรือน  
ตารางแสดง  ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี)

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

1

2

3

4

5

6

7

8

9

บ้านแดงใหญ่

บ้านหนองไผ่

บ้านโคกสะอาด

บ้านโศกนาค

บ้านเป้าพัฒนา

บ้านอีเม้ง

บ้านหนองจิก

บ้านโนนเห็ดไค

บ้านหนองหัวหมู

๗๒๙

๖๔๒

๒๙๘

๔๐๕

๖๕๒

๖๔๑

๕๓๑

๕๓๕

๒๓๐

 

๗๒๙

๖๓๙

๓๐๑

๔๐๒

๖๔๖

๖๕๓

๕๓๔

๕๓๖

๒๓๒

๗๓๗

๖๓๕

๓๑๐

๓๙๗

๖๓๙

๖๕๗

๕๔๑

๕๔๒

๒๓๑

 

๗๔๙

๖๒๔

๓๑๑

๓๙๔

๖๔๙

๖๕๘

๕๔๙

๕๔๖

๒๒๙

๗๔๐

๖๑๘

๓๑๒

๓๙๓

๖๕๙

๖๔๒

๕๕๒

๕๔๕

๒๒๘

 

รวม

๔๖๖๓

๔๖๗๒

๔๖๘๙

๔๗๐๙

๔๖๘๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล  ณ  กันยายน ๒๕๖๔

  ตารางแสดง  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชากร

ชาย

หญิง

ช่วงอายุ

จำนวนประชากรเยาวชน

๔๖๔

๔๖๔

อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

จำนวนประชากร

๑๕๑๖

๑๔๙๒

๑๘ – ๖๐ ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

๓๑๗

๔๓๓

อายุมากกว่า ๖๐ ปี