ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,143
ปีนี้
7,450
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
18,471
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วิสัยทัศน์

               สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  บ้านเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

               พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

          ๑  ยุทธศาสตร์

               คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๕  ด้าน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารจัดการที่ดีมีหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          ๒  เป้าประสงค์

(1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร                      

(๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.                                     

(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ ด้อยโอกาส

(๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ                    

(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่คุณภาพและมาตรฐาน

(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

(17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้

ประสบภัย       

(26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์               

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน การรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ  ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

       ๓ ตัวชี้วัด

(1)ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(2)ประชาชนในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น

(3)โรงเรียนสพฐ.3แห่งได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันอาหารเสริมนม

(4)ศพด.2แห่งได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ

(5)เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(6)ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%

(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๙ หมู่บ้าน

(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี

(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๙ หมู่บ้าน

(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๙ หมู่บ้าน

(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ๙  หมู่บ้าน

(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๙ หมู่บ้าน

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการขอประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๙ หมู่บ้าน
(23)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๙ หมู่บ้าน

(24)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(25)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(26)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา

สิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน

(27)  การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 9 หมู่บ้าน

          ๔  ค่าเป้าหมาย

(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

          ๕  กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่1สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

                   ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

                   ๒.แผนงานการศึกษา

                   ๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   ๔.แผนงานการการศาสนาและวัฒนธรรม

                   ๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่2บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓.แผนงานสาธารณสุข

๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์

๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๗.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘.แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เศรษฐกิจและการเกษตร

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

๒. แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดีมีหลักธรรมาภิบาล

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑. แผนงานสาธารณสุข

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔. แผนงานการเกษตร

    ๖  จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย ขยะอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

      ๗  แผนงาน

(1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป

(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(3)  แผนงานการศึกษา

(4)  แผนงานสาธารณสุข

(5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน

 (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑๐) แผนงานการเกษตร

 (๑๑) แผนงานงบกลาง