ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 กันยายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก  

      โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา ๑๒ เดือน ผ่านไปยังแม่ของเด็ก ซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์ สาหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแดงใหญ่ คุณสมบัติ ๑.เด็กแรกเกิด : ๑.๑ เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๑.๒ มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย) ๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็ก และครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ ๒.หญิงตั้งครรภ์: ๒.๑ มีกาหนดคลอดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๒.๒ อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้ ๑. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (แบบ ดร.๐๑) ๒. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.๐๒)ที่ได้รับการรับรองแล้ว ๓. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ๔. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขรับภาพแม่และเด็ก หน้า ๑ ๕. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) ๖. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) การรับเงิน ๑ .รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้) ๒. รับเงิน ณ สานักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้) ๓. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นาสาเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น- เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้) หมายเหตุ กรณีมอบอานาจในการรับเงินให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอานาจมายื่นด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ WWW.dangyai.go.th หรือ
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
วันที่ประกาศ : 2558-09-14

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.198.205.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 910,981

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.