ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     กำนันตำบลแดงใหญ่ 

กำนันตำบลแดงใหญ่
กำนันตำบลแดงใหญ่  

จำนวนหมู่บ้านและการปกครอง

 

      เขตปกครอง  รวม   9 หมู่บ้าน คือ

 

นายโกสุม  มนัสสิลา         กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 

หมู่ที่ 1   บ้านแดงใหญ่          ผู้ปกครอง              นายอดิศร    สีวันทา              ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 2   บ้านหนองไผ่          ผู้ปกครอง              นายสมพงษ์   ทันไธสง          ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 3    บ้านโคกสะอาด     ผู้ปกครอง              นายเกรียงศักดิ์    นัดไธสง    ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 4    บ้านโศกนาค          ผู้ปกครอง              นายณรงค์   ไวไธสง              ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 5    บ้านเป้าพัฒนา        ผู้ปกครอง              นายโกสุม  มนัสสิลา             กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 6    บ้านอีเม้ง                ผู้ปกครอง              นายชวน    แพงสาย               ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 7    บ้านหนองจิก         ผู้ปกครอง              นายฉวี  สุนไธสง                   ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 8    บ้านโนนเห็ดไค    ผู้ปกครอง              นายทองสุข  การบรรจง       ผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่ 9    บ้านหนองหัวหมู    ผู้ปกครอง             นายสุพจน์  เดชไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน

               

      ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่    1 ธันวาคม  2549  ของตำบลแดงใหญ่  มีจำนวนทั้งสิ้น  4,707 คน  จำแนกเป็นชาย  2,361 คน  หญิง  2,346  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  102  คน ต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  994  ครัวเรือน   ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

 

 

ข้อมูล  :  ฝ่ายทะเบียนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์     วันที่    1   พฤษภาคม    2552

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 918,257

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.