ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายก อบต.แดงใหญ่
นายก อบต.แดงใหญ่  

นายก อบต.แดงใหญ่

สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

วารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  ที่จัดทำขึ้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่และข้าราชการลูกจ้างทุกท่านที่ตลอดระยะเวลานับแต่ผมมีโอกาสเข้ามาบริหารงาน  ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลแดงใหญ่  ทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลให้บรรลุวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาของตำบลแดงใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน  เช่น  ส่วนราชการต่างๆ องค์กร  ผู้นำชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม ประชาชนชาวตำบลแดงใหญ่  ความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจในการทำงานของฝ่ายบริหารฯ  ฝ่ายสภา ฯ  และข้าราชการประจำนี้  ยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อความเจริญของท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่ต่างๆ  จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเองจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภารกิจต่างๆ  ในอันที่จะกระจายความเจริญและความผาสุกสู่พี่น้องประชาชนชาวตำบลแดงใหญ่สืบไป

 

 

นายอมร   แตบไธสง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

 
ผู้ประกาศ : นายอมร แตบไธสง
ประกาศวันที่ : 2016-10-30
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.224.220.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,636

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.