:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
กองคลัง
นางสำรวย เลาะไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารการคลัง ระดับต้น)
นางสุภาพร เทียนจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวประมาณ แรกไธสง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางศกุนตลา ประภาสโนบล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นางสาววิลัยรัตน์ สงสุกแก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางพุทธชาด ช่างเหล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวดวงฤทัย ภูมิไธสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้