:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
กองการศึกษา
นางสุธาทิพย์ ปานสุขสาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวกมลทิพย์ เสนอกลาง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางประดิษฐ์ พิมพิสาร
ครู อันดับ ค.ศ.1
นางวาสนา โสภัณ
ครู อันดับ ค.ศ.2
นางรัตนาภรณ์ เนียนไธสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกนกเนตร โลบไธสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวมลฤดี โลบไธสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)