:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
คณะผู้บริหาร
นายอมร แตบไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0878666741
นายหนูกัน เตยไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0898466744
นายอดิศร สีวันทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0902746204
นายบุญลือ แตบไธสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0878662891
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0819764838
นายสุรชัย โสมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 0899833846