:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0611130945
นายสุรชัย โสมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
โทร 0899833846
นายกฤติณรงค์ สวัสดิผล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร 0948199244
นางสำรวย เลาะไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารการคลัง)
โทร 0827494389
นางสุธาทิพย์ ปานสุขสาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 0883640425