:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายสมศักดิ์ กาลไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
นางนุชจรีภรณ์ ตราดไธสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
นายสุรพล สีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๒
นายศักดา สกุลสอนวิภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๓
นายณรงค์ ไวไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๔
นายชวน แพงสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๖
นางสุปราณี เดชไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๗
นายถาวร ต้ายไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๘
นางวรรณา สิงค์วิเศษ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙