:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
สำนักปลัด
นายกฤติณรงค์ สวัสดิผล
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางปิยมาศ บางขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางศิริรัตน์ มากเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวณัฐมนกาญจน์ เป้าไธสง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวนัชชา รักษาอินทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายวุฒิศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นิติกร ปฏิบัติการ
นายวสันต์ชัย น่วมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายวิสุทธิ์ เหลาสา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายวิทยา หนูนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ คงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวฉันทลักษณ์พมล จันดารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาวจารุวัฒน์ ชุดไธสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(พนักงานจ้างภารกิจ)
นายบุญถือ ลิ่งไธสง
พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา
นายสีอุดร ภูมิไธสง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสนอ ลวกไธสง
คนงานทั่วไป
นางแฉล้ม ดีมา
คนครัว (พนักงานจ้างทั่วไป)